Ogłoszenia

 • 2018.05.30:
  Informacja dotycząca projektu uchwały o zmienie statutu

  Szanowni Państwo,
  nawiązując do mojego pisma z 23 kwietnia 2018 r. uprzejmie dziękuję za udział w konsultacjach w sprawie zmian statutu naszej Spółdzielni. Zgłoszone przez Państwo uwagi posłużyły do opracowania projektu uchwały o zmianie statutu, który został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą i który zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
  Z wyrazami szacunku
  Dobiesław Rzemieniewski
 • 2018.05.21:
  Zawiadomienie o walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018r.

  Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej KIWERSKA informują o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Społdzielni. Zebranie odbędzie się w dniu 28.06.2018 o godzinie 19:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela przy ul. Kiwerskiej 3.
  Dodatkowo informujemy, iż działy "Statut", "Sprawozdania roczne" oraz "Rada Nadzorcza" zostały zaktualizowane.
 • 2018.04.30:
  Informacja dotycząca zmian w statucie

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że w związku z licznymi zmianami wprowadzonymi w ostatnich latach do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z późno zm.) statut naszej Spółdzielni w wielu punktach odbiega od obowiązujących przepisów. W celu dostosowania go do obecnego prawa, na przełomie ubiegłego i bieżącego roku, Rada Nadzorcza prowadziła prace związane z nowelizacją statutu. W ich efekcie, na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2018 r., przyjęty został projekt zmian w statucie, który obecnie chcielibyśmy skonsultować z Państwem.

  Poza wspomnianymi zmianami, wynikającymi z kolejnych nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przedłożony do Państwa oceny projekt zawiera zmiany wynikające z zebranych w minionym okresie doświadczeń. W celu czytelniejszego zaprezentowania na czym polegają projektowane modyfikacje, przedkładamy je Państwu w formie tekstu jednolitego z propozycjami naniesionymi w trybie "śledź zmiany".

  Bardzo prosimy o przesyłanie wszelkich uwag i propozycji, w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do administracji Spółdzielni w postaci tradycyjnej, albo na adres poczty elektronicznej: aministrator@kiwerska.pl. Posłużą one do opracowania ostatecznej wersji projektu, która zgodnie z § 33 pkt 10 statutu, zostanie przedłożona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni.

  Z wyrazami szacunku
  Dobiesław Rzemieniewski
 • 2017.07.10:
  Informacja dotycząca użytkowania wieczystego

  Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej KIWERSKA informują o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Społdzielni. Zebranie odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 roku o godzinie 19:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela przy ul. Kiwerskiej 3.

  Przedmiotem obrad będzie dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem o przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dla których prowadzone sa księgi wieczyste numer WA1M/00175537/4 oraz WA1M/00375012/0.
 • 2017.07.10:
  Zawiadomienie o walnym Zgromadzeniu w dniu 31.07.2017r.

  Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej KIWERSKA informują o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Społdzielni. Zebranie odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 roku o godzinie 19:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela przy ul. Kiwerskiej 3.
  Dodatkowo informujemy, iż w działy "Protokoły z walnych zgromadzeń członków" oraz "Sprawozdania roczne" zostały zaktualizowane.
 • 2017.06.12:
  Zawiadomienie o walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2017r.

  Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej KIWERSKA informują o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Społdzielni. Zebranie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku o godzinie 19:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela przy ul. Kiwerskiej 3.
 • 2016.02.15:
  Informacja dla właścicieli lokali

  Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie przypomina o konieczności uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w terminie do 31 marca 2016 roku.
 • 2015.09.10:
  ZAWIADOMIENIE

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej KIWERSKA uprzejmie informuje, że w dniu 23 września 2015 rozpoczyna prace rozbiórkowe 44 miejsc parkingowych, które zostały uznane na wniosek Osiedla Łabędzia Sp. z o.o. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy NR-III OT/338/2013 z dnia 03 lipca 2013 za samowolę budowlaną.
 • 2015.05.15:
  ZAWIADOMIENIE

  Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej KIWERSKA informują o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
  Zebranie odbędzie sie w dniu 10 czerwca 2015 roku o godzinie 19:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela przy ul. Kiwerskiej 3.
 • 2014.06.23:
  INFORMACJA O WYŁĄCZENIU WODY!

  W dniu 26.06.2014r od godz. 9:00 do godz. 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody użytkowej zimnej i ciepłej do wszystkich budynków naszej spółdzielni, Kiwerska 12,14,16, w związku z koniecznymi pracami konserwacyjno remontowymi w hydroforni.
 • 2014.05.05:
  Informacja dotycząca ustalenia kosztów wieczystej dzierżawy gruntów SM KIWERSKA objętych księgą wieczystą KW WA1M/00175537/4.

  - W dniu 5.5.2014 r. kancelaria prawna reprezentująca SM Kiwerska otrzymała wyrok Sądu Okręgowego z dn. 27 lutego 2014 roku wraz z uzasadnieniem dotyczący gruntów SM Kiwerska objętych wyżej wymienioną księgą wieczystą;

  - Sąd Okręgowy uznał za nieprawidłowe wypowiedzenie obowiązującej do 2009 roku stawki wieczystej dzierżawy podpisane przez Burmistrza Gminy Bielany;

  - W terminie 14 dni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem Miasto Stołeczne Warszawa może złożyć apelację w celu ponownego rozpatrzenia sprawy, co wstrzyma uprawomocnienie się wyroku do momentu ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny, co może potrwać około 6 miesięcy.
 • 2014.03.31:
  Informacja dotycząca postępowań sądowych związanych z inwestycją przy ulicy
  Podleśnej 39/41.
 • 2014.02.27
  Informacja dotycząca postępowań sądowych związanych z odwołaniem SM Kiwerska
  od wypowiedzenia stawek wieczystej dzierżawy.

Archiwum ogłoszeń